Täzelikler

Baş sahypa > Täzelikler

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi

2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 5-ine 2020-nji ýylyň 23 – 27-nji noýabr aralygynda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen maglumat telekommunikasiýa ulgamynda «Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi. Bu bäsleşik saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag we kommunikasiýa, hyzmatlar ulgamy, orta we kiçi telekeçilik, akylly şäher ýaly 7 ugur boýunça geçirildi.

Eminler toparynyň çykaran netijesi esasynda bäsleşigiň her bir ugry boýunça bir sany birinji, iki sany ikinji we üç sany üçünji orun kesgitlenildi.
«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşigine Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary we talyp ýaşlary öz taslama işleri bilen gatnaşdylar hem-de baýrakly 1-nji, 2-nji we 3-nji orunlara  mynasyp boldylar.  7 ugur boýunça jemi 42 orundan 14 oruny eýelemegi başardylar.  Olardan 4 sanysy 1-nji orun, 5 sanysy 2-nji orun we 5 sanysy 3-nji orun.
 
«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşyp 1-nji orna mynasyp bolan taslama işler:    
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlygy ugrunyň 4-nji ýyl talyby Ruslan Hasanow - «Saglygy goraýyş» ugry boýunça «Raýatlar we lukmanlar üçin elektron saglyk ulgamy» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlygy ugrunyň 3-nji ýyl talyby Aşyrbaýew Jasurbek - «Akylly şäher» ugry boýunça «Speech to Text» atly işi. Bu programanyň esasy maksady sesi ýazga öwürmek. Programma emeli aňyň düzüm bölekleri bolan «machine learning» bilen işleýär».
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymy Döwlet Saryýew - «Ulag we kommunikasiýa» ugry boýunça «Pudagara elektron resminama dolandyryş ulgamy» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Sanly infrastruktura we kiberhowpsyzlyk taýýarlygy ugrunyň 1-nji ýyl talyby Öwezberdi Kakajanow - «Orta we kiçi telekeçilik» ugry boýunça «Elektrik we elektron oýunjaklar» atly işi;
 
«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşyp 2-nji orna mynasyp bolan taslama işler:
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlygy ugrunyň 2-nji ýyl talyby Şageldi Alyýew - «Orta we kiçi telekeçilik» ugry boýunça «Tagamlary onlaýn  sargyt etmek we eltip bermek ulgamy» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň  Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlygy ugrunyň  4-nji ýyl talyby Arslanbek Ametow - «Hyzmatlar» ugry boýunça «Sport bäsleşiklerini geçirmegi awtomatlaşdyrmak, wagt we utuk hasaplaryny dolandyrmak, maglumatlary teleýaýlyma çykarmak ulgamy» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymy Azat Babaýew- «Akylly şäher» ugry boýunça «Akylly öý» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymy Süleýman Nökerow- «Ylym we bilim» ugry boýunça «Öýjükli torlaryň radiotolkunlarynyň ýaýraýyş parametrleriniň ylmy-barlag derňewleri» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Mehatronika we robot tehnikasy taýýarlygy ugrunyň  2-nji ýyl talyby Geldi Durdyýew - «Senagat» ugry boýunça «Led paneller» atly işi;
 
«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşyp 3-nji orna mynasyp bolan taslama işler:
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlygy ugrunyň 4-nji ýyl talyby Kerim Täçgurbanow - «Ulag we kommunikasiýa» ugry boýunça «Hakyky wagtda aragatnaşyk ulgamy» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlygy ugrunyň 4-nji ýyl talyby Babamyrat Nurgeldiýew - «Ylym we bilim» ugry boýunça «Ýokary okuw mekdebi üçin sanly bilim ulgamy» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Nanomateriallar taýýarlygy ugrunyň 3-nji ýyl talyby Guwanç Durdyýew - «Ylym we bilim» ugry boýunça «Mathcient web programmasy» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Informatika we hasaplaýyş tehnikasy taýýarlygy ugrunyň 2-nji ýyl talyby Jumabaý Iskenderow - «Orta we kiçi telekeçilik» ugry boýunça «“Cldictionary” web programmasy» atly işi;
    ·  Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň magistri Jeýran Jumabaýewa - «Saglygy goraýyş» ugry boýunça « Lukmanlar we näsaglar üçin elektron habarlaşmak we gözegçilik ulgamy» atly işi;
 
Bäsleşikde  orna mynasyp bolan bu ýaşlar «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan diplom hem-de gymmatly bahaly baýraklar bilen sylaglanyldy.


Çeşme: https://turkmenportal.com/tm/blog/32690/sanly-chozgut--2020-atly-innowasion-taslamalar-basleshiginin-jemi-jemlendiInformation

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm