Täzelikler

Baş sahypa > Täzelikler

NOBEL BAÝRAGY

Nobel baýraklary (Şwesiýa: Nobelpriset, Norwegiýa: Nobelprisen) himiýa pudagynda ajaýyp goşant goşan şahsyýetlere we guramalara Şwesiýanyň Ylymlar akademiýasy, Şwesiýa akademiýasy, Karolinska instituty we Norwegiýanyň Nobel komiteti tarapyndan her ýyl berilýän baýraklardyr. Olar baýraklaryň Nobel gaznasy tarapyndan dolandyrylmagyny talap edýän Alfred Nobeliň 1895-nji ýyldaky islegi bilen döredildi.

 Nobel baýraklary Fizika, Himiýa, Fiziologiýa ýa-da Medisina, Edebiýat we Parahatçylyk ugurlarynda berilýär (Nobel Parahatçylyk baýragyny "halklaryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek, ornuň ýatyrylmagy ýa-da azalmagy üçin iň köp iş eden adama" häsiýetlendirdi)  goşunlary, we parahatçylyk gurultaýlaryny döretmek we öňe sürmek ").

 Alfred Nobel dinamitiň oýlap tapylmagy bilen iň meşhur şwesiýaly himik, inerener we senagatçydy. Ol 1896-njy ýylda aradan çykdy. Wesýeti boýunça "Nobel baýraklary" diýlip atlandyrylýan bäş baýragy döretmek üçin ulanyljak "galan emläklerini" miras galdyrdy. Nobel baýraklary ilkinji gezek 1901-nji ýylda gowşuryldy. Baýraklar Stokgolmda Nobel aradan çykan gününiň 10-njy dekabrynda her ýyl geçirilýän dabarada gowşurylýar. Ykdysady ylymlar boýunça Nobel ýadygärlik baýragy 1968-nji ýylda Şwesiýanyň merkezi banky Sweriges Riksbank tarapyndan ykdysadyýet pudagyna goşant goşmak üçin döredildi.

 Baýrak gowşurylyş dabaralary her ýyl geçirilýär. Her bir alyjy ("laureat" diýlip tanalýar) altyn medal, diplom we pul baýragyny alýar. 2021-nji ýylda Nobel baýragynyň pul baýragy 10,000,000 SEK (Şwesiýa Krona). Parahatçylyk boýunça Nobel baýragy üç adamdan köp guramalara berilip bilinse-de, baýrak üçden gowrak adamyň arasynda paýlaşylyp bilinmez. Nobel baýraklary aradan çykmasa-da, bir adam baýrak alsa we ony almazdan öň ölse, baýrak berilýär.

 1901-nji ýyldan başlap, Nobel baýraklary we 1969-njy ýyldan başlap Nobel ýadygärlik baýragy 962 adama we 25 gurama 603 gezek gowşuryldy. [2]  Dört adam birden köp Nobel baýragyny aldy.

 

Fizika boýunça Nobel baýragy 2021

 2021-nji ýylda fizika boýunça Nobel baýragy Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann, galan ýarysy Jorjio Parisi bilen bilelikde berilýär. Eartheriň howasy we adamzadyň oňa nähili täsir edýändigi baradaky bilimlerimiziň düýbüni tutdular, şeýle hem tertipsiz materiallar teoriýasyny we tötänleýin hadysalary özgertdiler.

 

Himiýa boýunça Nobel baýragy 2021

 Molekulalary gurmak kyn sungat. Benýamin sanawy we Deýwid MakMillan molekulýar gurluşyk üçin takyk täze guraly: organokataliz döredenligi üçin 2021-nji ýylda himiýa boýunça Nobel baýragy bilen sylaglanýar. Bu derman gözleglerine uly täsir etdi we himiýany ýaşyllaşdyrdy.

 

2021-nji ýylda fiziologiýa ýa-da lukmançylyk boýunça Nobel baýragy

 2021 ýyllyk lukmançylyk baýragy Deýwid Julius we Ardem Patapoutian tarapyndan berilýär. Olaryň açyşlary, içki we daşarky gurşawymyzy duýmak, düşündirmek we täsirleşmek ukybymyz üçin esasy bolan ýylylygy, sowuk we mehaniki güýji duýmagyň molekulýar esaslaryny düşündirmek bilen tebigatyň syrlarynyň birini açdy.

 

Edebiýat boýunça Nobel baýragy 2021

 2021-nji ýyl üçin edebiýat boýunça Nobel baýragy ýazyjy Abdulrazak Gurnaha "kolonializmiň täsiri we aýlagdaky bosgunyň ykbaly bilen medeniýetleriň we yklymlaryň arasyndaky ylalaşyksyz we rehimli aralaşmagy üçin" berilýär.

 Gurnah 1948-nji ýylda doguldy we Hindi ummanyndaky Zanzibar adasynda ulaldy, ýöne 1960-njy ýyllaryň ahyrynda bosgun hökmünde Angliýa geldi. On roman we birnäçe gysga hekaýa çap etdi. Bosgunyň bozulmagy baradaky tema tutuş işinde dowam edýär.

 

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragy 2021

 Norwegiýanyň Nobel komiteti söz azatlygy we maglumat azatlygy demokratiýa we uruşdan we dawa-jenjellerden goramak üçin möhüm şertlerdigine ynanýar.  Parahatçylyk baýragynyň 2021-nji ýyl baýragynyň eýeleri, demokratiýanyň we metbugat azatlygynyň barha ýaramaz şertleri başdan geçirýän dünýäsinde bu ideal üçin çykyş edýän journalistsurnalistleriň wekili. Norwegiýanyň Nobel komiteti 2021-nji ýyldaky Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyny Mariýa Ressa we Dmitriý Muratowa "demokratiýanyň we dowamly parahatçylygyň şerti bolan söz azatlygyny goramak ugrundaky tagallalary üçin" bermek kararyna geldi.

 

Zamira Begençewa,

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky

Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň

Dil öwreniş bölüminiň iňlis dili mugallymy.

(makala internet çeşmelerinden peýdalanylan.)Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm