Uniwersitet durmuşy

Baş sahypa > Daşary ýurtda okamak

Daşary ýurtda okamak

Halkara hyzmatdaşlyk ýylsaýyn giňelýär. Häzirki wagtda Ýaponiýanyň, Koreýanyň, Rumyniýanyň, Germaniýanyň, Ispaniýanyň, Bolgariýanyň we beýleki döwletleriň öňdebaryjy uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Uniwersitetiň professor-mugallymlary we talyplary daşary ýurtlaryň öňdebaryjy uniwersitetlerinde yzygiderli iş saparlarynda bolýarlar, hünärlerini kämilleşdirýärler we bilelikde ylmy-barlag işlerini ýerine ýetirýärler. Şunuň bilen birlikde talyplar okuwlarynyň soňky ýylynda, ýagny 4-nji okuw ýylynda Ýaponiýanyň iň öňde baryjy uniwersitetlerinde diplom işlerini taýýarlap, ylmy-barlag işlerini ýerine ýetirip hem-de okuwlaryny dowam etdirip bilýärler.

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm