Uniwersitet barada

Baş sahypa > Fakultetler > Hünärler

Dil öwreniş bölümi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ähli dersler iňlis ýa-da ýapon dillerinde alnyp barylýar. Şol sebäpli talyplar okuwa girenlerinden soňra bir ýylyň dowamynda bu dilleri çuňlaşdyryp öwrenýärler. Ýapon hem-de iňlis dillerini ýaponiýadan çagyrylan hem-de öz professor-mugallymlarymyz çuňlaşdyryp öwredýärler. Uniwersitetde iňlis we ýapon dillerini öwrenmek üçin ähli şertler döredilen. Lingofon otaglary, ýörite niýetlenen görkezme esbaplary, daşary ýurt dillerindäki kitaplar, okuw gollanmalary we beýleki materiallar bilen üpjün edilen.


Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm