Wakalar

Baş sahypa > Wakalar

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Milli Geneşiniň Mejlisiniň, Içeri işler ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geneşiniň wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

2021-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýaşlaryň ählitaraplaýyn ösen, beden we ruhy taýdan sagdyn, bilimli-ylymly bolmagyny gazanmak, ýaşlarda ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda   kemala getiren mertlik, edermenlik, watansöýerlik, halallyk, ruhubelentlik, päkýüreklilik, arassa ahlaklylyk, zähmetsöýerlik ýaly häsiýetleri terbiýelemek hem-de olarda milli mirasymyza bolan sаrpаnу kemala getirmek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Milli Geneşiniň Mejlisiniň, Içeri işler ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geneşiniň wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm