Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan açylyp ulanylmaga berildi. Uniwersitet ýurdumyzda we sebitde innowasion tehnologiýalar, inženerlik we tehnologik bilimler we ylymlar boýunça okuw-usuly, ylmy-barlag we innowasiýalaryň ykdysadyýeti babatda, şeýle hem düzüminde ylmy-barlag institutlary, ylmy-önümçilik we tehnologiýalar merkezlerini hem-de bitewi bilim, ylym, innowasiýalar, önümçilik we işewürlik ulgamlaryny özünde jemleýän öňdebaryjy innowasion toplumy emele getirýär


Täzelikler - Ähli täzellikler

11-04-2020

Hormatly Prezidentimiziň karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyndan” gelip çykýan wezipelerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde döwrebap tehnologiýalar arkaly uzak aralykdan ylmy-amaly maslahatlaryň we okuwlaryň giňişleýin..


05-06-2020

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde bu okuw ýylynyň ahyrynda hem adatdaky bolşy ýaly ylym bilen meşgullanýan ýaşlaryň özbaşdak işlemek endiklerini ösdürmek, döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak, olaryň esasy dersleri öwrenmeginiň hilini we ylmy-barlag işlere höwesler giňişleýin..


04-11-2020

 Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladalary bilen ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda bilim ulgamy hem innowasion we tehnologiki esasda ösdürilýär. Häzirki döwürde kompýuter tehnologiýasynyň ösmegi bilen maglumat alyş-çalşygy täze görnüşlere eýe boldy. Şol giňişleýin..


04-11-2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrmak, halkymyzy bolelin, bagtyýar durmuşda ýaşatmak babatda il bähbitli, döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirilýär. Olaryň arasynda halkyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýörelgesini ýola goýmak ýaly işler giňişleýin..


07-11-2020

Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň bellenýän ýylynda toý-dabaralarynyň, buýsançly pursatlaryň sany barha we barha artyp gidip otyr. Gahryman arkadagymyzyň taglymaty bilen halkmyzyň hal-ýagdaýy, ýaşaýyş-dur giňişleýin..


15-12-2020

2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 5-ine 2020-nji ýylyň 23 – 27-nji noýabr aralygynda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirile giňişleýin..


Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm