Okuwa girmek

Magistratura

2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň Pedagogika bilimi (tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagyň usulyýeti)” ugruna talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşlikleriniň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.


Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.


Okuwyň dowamlylygy 1 okuw ýylyna deňdir.


Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.


Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:


bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;


bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);


ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);


Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;


soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;


3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;


işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.


Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýarlar:


şahsy pasportyny;


harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.


Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.


Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.


Söhbetdeşlikler we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:


Ahal welaýaty — iýul aýynyň 30-y we 31-i günleri;


Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 4-i we 5-i günleri;


Balkan welaýaty — awgust aýynyň 8-i we 9-y günleri;


Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 12-si we 13-i günleri;


Lebap welaýaty — awgust aýynyň 16-sy we 17-si günleri;


Mary welaýaty — awgust aýynyň 21-i we 22-si günleri.


Söhbetdeşlikler iňlis dili we matematika boýunça ýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda iňlis we döwlet dillerinde geçirilýär.
Bellenilen wagtda söhbetdeşliklere esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.


Söhbetdeşlikleriň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň salgysy:

    Aşgabat ş., Köşi köçesi, 100, tel.: 39-16-67.

Derejeleýin okuwlar

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm