Uniwersitet barada

Baş sahypa > Uniwersitetiň kitaphanasy

Kitaphana

Uniwersitetiň kitaphanasy talyplaryň ähli dersleri çuňlaşdyryp öwrenmekleri üçin türkmen we daşary ýurt dillerindäki okuw kitaplary, gollanmalary, monografiýalar bilen üpjün edilendir. Bulardan başga-da, uniwersitetde elektron kitaphana hereket edýär. Uniwersitetimiziň elektron kitaphanasynda 10 000-den gowrak kitaplar, audio-wideo materiallar we prezentasiýalar ýerleşdirilen. Elektron kitaphana uniwersitetiň islendik ýerinden baglanyp elektron kitaplary, ders ýazgylary we ş.m. görüp, okap we ýükläp almak mümkin. Bu kitaphana ulgamyna gündelik kitaplar, ders ýazgylar, derslere degişli prezentasiýalar we beýleki materiallar mugallymlar tarapyndan yzygiderli goşulýar.

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm